บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
อิทธิพลของปัจจัยสนับสนุนการออกแบบองค์การสมรรถนะสูงที่มีผลต่อผลลัพธ์องค์การของประชากรวัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภรัณพรรัสมิ์ จิวัตธนิน
2566
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้แบดมินตันของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
พลกฤต หุ่นเก่า
2566
3
รูปแบบการดำเนินชีวิตและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สุนิสา แซ่เหมา
2566
4
รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจในการใช้เวลารับชม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับชมเกมสตรีมมิ่งของผู้บริโภคในประเทศไทย
นิตย์รดี เก้าอุดม
2566
5
อิทธิพลของรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีต่อการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประชากรวัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ธนาภรณ์ โสภาพล
2566
6
ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
จรรยพร บุบผัน
2566
7
การรับรู้เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการ GSB Metaverse ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
่ชนวีร์ บัวแตง
2566
8
ความคาดหวังในสินค้าและความไว้วางใจในตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานไก่ทอดเกาหลี ชุงมัน ชิคเค่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กมนรัตน์ อรจุล
2566
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่น WeTV ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
จิราภรณ์ ระงับทุกข์
2566
10
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ LINE Agency Partner กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ Generation Y
ณัฐพงศ์ จำปาศรี
2566
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]