บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงใจ ฤดีสถิต
2564
2
คุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิวิมล วงศ์ธิดา
2564
3
คุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต
นพรัตน์ วรสุข
2564
4
แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จันจิรา วงษ์สมาน
2564
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า Asics กลุ่มสินค้ารองเท้าวิ่งของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐนันท์ธร ภู่เกิดสิน
2564
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พิชญาย์ภร ปรวิเขียวสุดตา
2564
7
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนา ธานี
2564
8
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิตแก่นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพียงออ ศรแก้ว
2564
9
ปัจจัยด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง
พรอนงค์ ภู่สุวรรณ์
2564
10
พฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤตติกา อุตะเสน
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]