บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การบอกต่อแบบปากต่อปากและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภา จงประกายทอง
2564
2
ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
อาริยา อมรขจรเดช
2564
3
คุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อความภักดีในโทรศัพท์มือถือซัมซุง
ณัฏฐธิดา โกวิทเจริญกุล
2564
4
ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการทำงาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาทำงาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร
เสาวลักษณ์ ดีน้อย
2564
5
การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิโรจน์ ทองชูใจ
2564
6
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สาวิณี ภูรีปติพัตร์
2564
7
พฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้ำแร่สำหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นัฐชยา ยิ้มทะโชติ
2564
8
ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
นวพัฒน์ อนันตศิลากุล
2564
9
การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว เจเนอเรชั่นวาย
ณัฐพร บรมคุณากร
2564
10
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร
จิระพร กองสมบัติศิริ
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]