บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พรไพลิน เสียงล้ำเลิศ
2564
2
คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รุ่งวิทย์ ณัฐทยาพันธุ์
2564
3
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการตระหนักรู้ในตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพย์อารี ลลิตอุไร
2564
4
การตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Conjoint Analysis
นิยาวดี ผาคำ
2564
5
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดุษณี แจ้งพงษ์
2564
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อนัญญา เมฆไวกูณฐ์
2564
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
สมฤทัย ลิขิตกิจวรกุล
2564
8
่ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิตา บุตรโคตร
2564
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ภัทรพล อังคณานุวัฒน์
2564
10
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
นริศ กระชังแก้ว
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]