บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ Agoda ที่ส่งผลต่อความภักดี
ชวกมล เพ็งพูล
2564
2
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ปารมี สุขลิ้ม
2564
3
ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
สุพิชฌาย์ ธรรมสาร
2564
4
ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
มัทวัน เลิศวุฒิวงศา
2564
5
ภาวะผู้นำและองค์กรแห่งความสุขมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต สำนักงานใหญ่
เกียรติพงศ์ ศิรินิภาวงศ์
2564
6
สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
นริศรา วัฒนศัพท์
2564
7
แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
อดุลย์ วงษ์สมศรี
2564
8
ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
ประภารัตน์ จิรสินไพศาล
2564
9
คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
กัญญภัทร นันทกิจทวี
2564
10
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาวิตรี โพธิ์ผำใหญ่
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]