บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางภายในประเทศไทย
กรวิทย์ ศิริพรภิญโญ
2564
2
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในกรุงเทพมหานคร
ชุตินันท์ เชี่ยวพานิชย์
2564
3
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ
เจษฎา วานิชสัมพันธ์
2564
4
แรงจูงใจในงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
ณัฐวรุณ เทศงามถ้วน
2564
5
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุธาสินีย์ อ้นโต
2564
6
ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital
วรรณรัตน์ ชมภูศรี
2564
7
การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลและเส้นการเดินทางของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน
วิชัย นรดี
2564
8
คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
อารยา ลิมทวีสมเกียรติ
2564
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภัสรา อาสาสะนา
2564
10
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้ากับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม
ชัญญา วิชญเมธากุล
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]