บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อความภักดีในโทรศัพท์มือถือซัมซุง
ณัฏฐธิดา โกวิทเจริญกุล
2564
2
ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการทำงาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาทำงาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร
เสาวลักษณ์ ดีน้อย
2564
3
การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิโรจน์ ทองชูใจ
2564
4
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สาวิณี ภูรีปติพัตร์
2564
5
พฤติกรรมการซื้อสเปรย์น้ำแร่สำหรับผิวหน้ายี่ห้อเอเวียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นัฐชยา ยิ้มทะโชติ
2564
6
ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
นวพัฒน์ อนันตศิลากุล
2564
7
การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว เจเนอเรชั่นวาย
ณัฐพร บรมคุณากร
2564
8
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร
จิระพร กองสมบัติศิริ
2564
9
คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พรไพลิน เสียงล้ำเลิศ
2564
10
คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รุ่งวิทย์ ณัฐทยาพันธุ์
2564
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]