บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การจัดการความรู้และบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชลาธร แสงถนอม
2563
2
คุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี
2563
3
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ริญญ์รภัส โชติจารุวัชร์ธนะ
2563
4
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้ำของนักดำน้ำที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดลรวี ปัญญาผาบ
2563
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
จุฑารัตน์ รุ่งเรืองบรรเจิด
2563
6
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญา สันติบุตร
2563
7
การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.
ชฎาพร มหาวงศ์นันท์
2563
8
ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิดยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาริศา หาดทราย
2563
9
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนาวุฒิ ซื่อเธียรสกุล
2563
10
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พันธ์เพชร ติยะประภาวัฒน์
2563
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]