บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24
ณิชารีย์ สัลเลขวิทย์
2562
2
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร
ณัฏฐา เกิดชื่น
2562
3
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด รูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจเพื่อสังคม ในกรุงเทพมหานคร
อาจารินทร์ รัญเสวะ
2562
4
ส่วนประสมการตลาด 4Es และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
อินทัช เอื้อสุนทรวัฒนา
2562
5
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุปกฤษศ์ฐณัฐ ยิ้มแย้ม
2562
6
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดสำหรับผิวหน้ายี่ห้อ Biore ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วริฐา รัศมีกฤตภาส
2562
7
คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาวิณี หาญรักษ์
2562
8
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทร์ธนี สืบสว่าง
2562
9
อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
และการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจใช้บริการ True Money Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
พรรณี บุตรยัง
2562
10
ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร
ธันย์ชนก ไกรสมุทร
2562
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]