บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฐิติมา พงษ์พานทอง
2562
2
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สกัดจากพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีต้า ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรฐา มั่นเหมาะ
2562
3
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร
อุษณีษ์ กุลมาศ
2562
4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมัญญา อุษาเรืองจรัส
2562
5
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐพล แก้วพลอย
2562
6
การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชุตินันท์ เจียมจิระเศรษฐ์
2562
7
ความพึงพอใจที่มีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้รับข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
กมลมาศ ศรียาพรหม
2562
8
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย
สุขุมาลย์ ภุมมาพันธุ์
2562
9
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาลีทิพย์ บัวพิมพ์
2562
10
ภาพลักษณ์องค์กรและการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ออลล์ คาเฟ่ ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
วีราพร ทองไสว
2562
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]