บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการวิเคราะห์ตลาดเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
รวิวรรณ ภู่น้อย
2563
2
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิริยา จันทร์ทอง
2563
3
กลยุทธ์การตลาด 5A และ การรับรู้คุณภาพการบริการในการใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบายแอพลิเคชั่นของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กิรณา หิรัญธนากร
2563
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองรอง
ชลพลกฤต รัตน์นราทร
2563
5
อิทธิพลด้านคุณลักษณะนวัตกรรมที่มีต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันกรุงไทย เน็กซ์ ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พลการ ถิ่นจันทร์
2563
6
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สิริขวัญ หงษ์สุวรรณกุล
2563
7
การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง
เยาวลักษณ์ กำเนิดกาญจน์
2563
8
การสื่อสารทางการตลาด ทัศนคติ และรูปแบบการระดมทุนที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
กำพล พินิจกิตยางกูร
2563
9
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ปราชญ์ ศิริบาล
2563
10
ลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรภัทร เดียวตระกูล
2563
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]