บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
พรเพ็ญ งามวัฒน์
2563
2
อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวด
กิจจา อุ่นจิตต์
2563
3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ราบิก้า คอฟฟี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุนิศา เฟื่องฟูนวกิจ
2563
4
ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดำเนินชีวิตกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธัญญารักษ์ แสงวาโท
2563
5
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์
วิภาวัลย์ จันทะเลิศ
2563
6
การเลือกคุณลักษณะที่สำคัญของโมบายแบงค์กิ้ง สำหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
มยุรี จิตเจริญรุ่งโรจน์
2563
7
การรับรู้คุณค่าตรสินค้า และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อัญญาณี ลิ้มสุวรรณ
2563
8
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิริวรรณ วงศ์อภัย
2563
9
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ NETFLIX
ธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ
2563
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์
วรณัน พวงจำปา
2563
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]