บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความคาดหวัง การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัชรพล ทิพย์สุวรรณพร
2562
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กมัยธร ริ้วพันกุล
2562
3
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จุฑามาศ ช้างใจกล้า
2562
4
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร
ชุติมา ปรีชาธรรมรัช
2562
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริโสภา ถุงคำแก้ว
2562
6
การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ำเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไพศาล อรุณโชคนำลาภ
2562
7
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ปทุมพร ชินวงค์
2562
8
การรับรู้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการชำระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงพร รัดสินทร
2562
9
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24
ณิชารีย์ สัลเลขวิทย์
2562
10
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร
ณัฏฐา เกิดชื่น
2562
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]