บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิงใน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
กานต์กวี ทองวงษ์
2565
2
ส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
ธรณิช ผูกสี
2565
3
การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
พรรษา สระทองโดย
2565
4
อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร Jones’ Salad
วนัชณิช เจตนเสน
2565
5
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน
และคุณภาพของผู้ตรวจสอบต่อคุณภาพงานตรวจสอบ ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สุภาพร พลแสน
2565
6
ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทำศัลยกรรมของเจเนอเรชั่น วาย
สุพัตรา แย้มประเสริฐ
2565
7
บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วิวรรณดา เรืองแก้ว
2565
8
ความสุขในที่ทำงานและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
วราภรณ์ สุริยา
2565
9
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพต่อการทำงานที่บ้าน ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เมธิทิพย์ ศีลประสิทธิ
2565
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณัญญา เนียมฤทธิ์
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]