บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพร ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ณิชา ธีรธวัชกุล
2562
2
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ญภาภัญ เจริญชันษา
2562
3
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
คมกริช กมลศิริ
2562
4
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรรณิกา วงศ์เซ็นต์
2562
5
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
พรนภัทร์ ธนากิจสุวิสิฐ
2562
6
ความรู้ความเข้าใจ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร
นตกาล ตั้งอมรสุขสันต์
2562
7
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
นภัทร์พร ธนากิจสุวิสิฐ
2562
8
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธารทิพย์ สุกันทะ
2562
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการร้านยูสโตร์
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
กฑลี ศุภปฐม
2562
10
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4Cs และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำผลไม้ 100% ตรามาลี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์ บุตรพรม
2562
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]