บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และ แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนของผู้ออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร
พิชญา โชคศุภไพบูลย์
2562
2
การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บริโภค
ภาสินี อ่ำรอด
2562
3
การตัดสินใจใช้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปานนภา ชาครประดิษฐ์
2562
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธิดารัตน์ คีรีวรรณ
2562
5
ความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิวพรรณ ดีขุนทด
2562
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของคนวันทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์
2562
7
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐานิกร รัศมีกฤตภาส
2562
8
ความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคม
กับความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารหลังการดูรีวิว
ชนิสรา บัวคง
2562
9
คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กันตา จังมงคลกาล
2562
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เบญจพร เจียมศรีพงษ์
2562
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]