บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ ที่ส่งผลต่อการเลือกรับฟังวิทยุ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ของกลุ่มคนฟังในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐพร แสงทนต์
2561
2
การยอมรับนวัตกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิตาภรณ์ ปานวัชราคม
2561
3
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า บัตรเครดิตเคทีซีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
จิตรรัมภา ทวีศรี
2561
4
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ปณิศรา วิชัยดิษฐ
2561
5
คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เสาวรัชต์ ยอดสวาสดิ์
2561
6
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและความรู้ความเข้าใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพชรนภา ดุลยะนันท์
2561
7
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีแก่องค์กรแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปาริชาติ ภู่อิ่ม
2561
8
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิติกร พัฒนครู
2561
9
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา ประยูรไทย
2561
10
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ราณี ทองสุข
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]