บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
บุศราคัม เพชรจำรัส
2562
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ทศพล เพิ่มดี
2562
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ในกรุงเทพมหานคร
ณัฏร์ธิรา บุญพยนต์
2562
4
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิก ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ดวงกมล เพชรประพันธ์
2562
5
แรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏฺิบัติการ กลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัชนี จันทร์แก้ว
2562
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อขนมมาการอง ร้านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิชัย ยุ่นกระโทก
2562
7
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนำ ของเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์
กาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์
2562
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ลินดา ปานเอี่ยม
2562
9
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
บุษญารักษ์ นักเสียง
2562
10
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ ของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ชาคริยา ทาบสุวรรณ์
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]