บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความสัมพันธ์ของความเครียดและลักษณะงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
แคทลียา ศรีทา
2561
2
การเปรียบเทียบปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา และการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริโภค
ชินทัศน์ ศิริพรโภคา
2561
3
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าบาสเกตบอลไนกี้ ของผู้บริโภคในประเทศไทย
พันธวัช เตชะสำราญ
2561
4
การค้นหาฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจบนโมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทราวรรณ วุฒินันติวงศ์
2561
5
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภิญญดา หกเหลี่ยม
2561
6
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รจรินทร์ ไกรสิทธิ์
2561
7
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานคร
รุ้งพิรุณ สะพรั่งสถิตกุล
2561
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วาสินี นิลขาว
2561
9
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศศิณัฏฐ์ กลัดพิบูลย์
2561
10
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทำงานกับพฤติกรรมการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2
อภิญญา นาวานิรัติศัย
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]