บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัฐศรัณย์ หยิบพฤกษ์ทอง
2561
2
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ "Apple Watch" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษมี อรรจนียกุล
2561
3
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
วัชรี หยิบพฤกษ์ทอง
2561
4
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พนิดา บุญประเสริฐ
2561
5
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษณา หมั่นประกอบ
2561
6
การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยว ของผู้บริโภคในประเทศไทย
จิตรี จรัสศรี
2561
7
การรับรู้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีรดา รอดอินทร์
2561
8
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นพวรรณ จันทรชิต
2561
9
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทำงาน แรงจูงใจด้านผลตอบแทนและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย บนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ
นิชาภา กุลโสภณพงศ์
2561
10
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบินแห่งหนึ่ง
ปฐมาวดี หินเธาว์
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]