บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
สุพิมล นาคผจญ
2561
2
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธันยวัฒน์ ไทยเจริญ
2561
3
ความสำคัญของการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้หญิงที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัชชญา ชัยเมืองมูล
2561
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
สุวภาพ ดุริยางค์ศิลป์
2561
5
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กตัญชลี ตันแขมรัตน์
2561
6
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภคและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รุจิรา ปานกลัด
2561
7
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินฝาก ของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
ธิดา ปฐมอรุณ
2561
8
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อรนุตร์ ใจประสาท
2561
9
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร
อมรเทพ โอศิริพันธุ์
2561
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์สำหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพิณรัตน์ สุดประเสริฐ
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]