บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด
สุดธิดา พจน์ฉิมพลี
2561
2
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง
สมศักดิ์ เอี่ยมกอง
2561
3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ
2561
4
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ของผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย
มนัญญา เสาทอง
2561
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิม อิงคนินันท์
2561
6
คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย "เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ" ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรี พลเรืองทอง
2561
7
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร
ปัญจนีย์ แผนสะท้าน
2561
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิติศักดิ์ แจ่มสุวรรณ
2561
9
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ ที่ส่งผลต่อการเลือกรับฟังวิทยุ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ของกลุ่มคนฟังในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐพร แสงทนต์
2561
10
การยอมรับนวัตกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิตาภรณ์ ปานวัชราคม
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]