บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ปณิศรา วิชัยดิษฐ
2561
2
คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เสาวรัชต์ ยอดสวาสดิ์
2561
3
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและความรู้ความเข้าใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพชรนภา ดุลยะนันท์
2561
4
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีแก่องค์กรแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปาริชาติ ภู่อิ่ม
2561
5
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิติกร พัฒนครู
2561
6
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา ประยูรไทย
2561
7
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ราณี ทองสุข
2561
8
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริงของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ธนวรรณ จูมานัศ
2561
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมน ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
ดนตรี มีสม
2561
10
องค์ประกอบปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐชยา แตงเกษม
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]