บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
รัตนชาติ พันธ์พงษ์วงศ์
2565
2
ปัจจัยและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Filing) ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
มธุมน จินากุล
2565
3
แรงจูงใจซี่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
พลอยรุ้ง แซ่จึง
2565
4
ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประไพศาล คณารักษาพงษ์
2565
5
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องทำกาแฟและแคปซูลกาแฟของแบรนด์ NESTLE ผ่านออนไลน์ ของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
นพรัตน์ รัตนปิลัมธน์
2565
6
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาคาโมมายล์ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพย์เทพินทร์ ขจรกิตติประกิต
2565
7
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดช้อปปี้ไลฟ์ (Shopee Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ถิรดา ไชยเผือก
2565
8
การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สิริมาดา โกวประดิษฐ์
2565
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปารณีย์ สหกิจกุล
2565
10
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเจลอาบน้ำแอนตี้แบคทีเรีย ยี่ห้อ "เดทตอล" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นับเดือน นิยมวัน
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]