บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
องค์ประกอบปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐชยา แตงเกษม
2561
2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ศุภพร สุริยะกุล
2561
3
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิธร ประยูรสวัสดิ์เดช
2561
4
การประเมินปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาริศา จิตรประเสริฐศรี
2561
5
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจและส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปรันดา ชัยศิริลาภ
2561
6
การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7-Select ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนีย์ เชื้อดี
2561
7
ทัศนคติและปัจจัยทางด้านแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐา คูบัวหลวง
2561
8
ทัศนคติด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแมนซั่มของผู้บริโภคเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
โชตินรินทร์ กลีบบรรจง
2561
9
ความสัมพันธ์ของความเครียดและลักษณะงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
แคทลียา ศรีทา
2561
10
การเปรียบเทียบปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา และการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริโภค
ชินทัศน์ ศิริพรโภคา
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]