บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า : กรณีศึกษา บริษัทขนส่งทรัพย์สินมีค่าแห่งหนึ่ง
อักษราภัค อภิรักษ์เหล่าสกุล
2561
2
การรับรู้ตราสินค้าและบุคลิกภาพทูตตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นตราสินค้าเครื่งอปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
ฆรินรัตน์ เลิศวณิชย์วัฒนา
2561
3
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุคนธ์ วิสุวงษ์
2561
4
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชราวดี จักษ์ตรีมงคล
2561
5
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จรี กุพชกะ
2561
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญา ทัศวานนท์
2561
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภคในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
หทัยศิลป์ เชี่ยววิชา
2561
8
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิยะวรรณ สัตย์ซื่อ
2561
9
ความรุู้ความเข้าใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุกัลยา มงคลสตกาญจน์
2561
10
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ญาดา เฉลิมล้น
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]