บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล
2560
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นันทิดา พุฒซ้อน
2560
3
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กัญญณัช สวนอุดม
2560
4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ไลน์ทีวีของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
ฐิตินันท์ จำปาดวง
2560
5
การยอมรับเทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
สุทธิพร บินอารีย์
2560
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ของข้าราชการ สังกัดหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
นิกร แตงรอด
2560
7
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY
ธณิศร์ เธียรกฤตย์
2560
8
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสานักงานเขตสวนมะลิ
กิตติพงศ์ แสนสุขโชติ
2560
9
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร
ศรัณย์ รัตนประภา
2560
10
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และความตระหนักของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลธิชา ไหวดี
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]