บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุน Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล
2561
2
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทย
น้ำทิพย์ ทองปลอน
2561
3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย
ไชยพศ ประคุณคงชัย
2561
4
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รฐา ลักพิทักษ์
2561
5
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการรับชมละครเกาหลี ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ประวรา บุญลักขะ
2561
6
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
สัณห์จุฑา กีรติเลิศรัตน์
2561
7
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย
2561
8
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติคุณ วัฒนะโชติ
2561
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านในระดับราคา 5-7 ล้านบาท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วาทิต สังข์นวล
2561
10
ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ้ำปูนสำเร็จรูปของผู้บริโภค ในจังหวัดระยอง
พิเศษรณ เถาสุวรรณ
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]