บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วุฒิพงษ์ มณีสุขเกษม
2561
2
การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ศกุนต์ แพรเพ็ชร
2561
3
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วันวิสา บัวชุม
2561
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลลดา ศุภศิริสัตยากุล
2561
5
ความสำคัญขององค์ประกอบในการผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่นต่อการตัดสินใจชม : กรณีศึกษาสตูดิโอจิบลิ
วนิชพงศ์ สิทธิกรวณิช
2561
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ยอดขวัญ คชฤทธิ์
2561
7
ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และประเภทการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube
ณภธร เลิศประวัติ
2561
8
คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เปี่ยมศักดิ์ ฟ้าอำนวย
2561
9
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกแพ็คซอง ของร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนวนิจ ชำนาญสวน
2561
10
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกกาญจน์ กิติกาญจน์
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]