บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทย
ธนัช กิติประเสริฐ
2560
2
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สนธยา เฉลิมเกียรติศักดิ์
2560
3
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิธร นันดี
2560
4
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิภารัตน์ นุรักภักดี
2560
5
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใช้บริการในเส้นทางสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
ชินตา ศรีคุ้มเหนือ
2560
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์
2560
7
การยอมรับนวัตกรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ของวิศวกรโยธาในประเทศไทย
วรรธนพงษ์ นันทยาธร
2560
8
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉันท์สินี ปาละสิงห์
2560
9
องค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วัฒนะโรจน์ โรจน์ชุมศรี
2560
10
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคชาตรามือ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จิตจินต์ ดวงสร้อยทอง
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]