บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ระดับผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ยี่ห้อดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิภารัตน์ ศรีบุรินทร์
2560
2
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วาสนา แจ้งอากาศ
2560
3
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผุสชา กล่อมกูล
2560
4
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพรัตน์ ภูริจิตราวงศ์
2560
5
ปัจจัยด้านการโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของคนวัยทำงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อริษา ชัยทิพย์
2560
6
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง ในอำเภอหัวหิน
ศศิวิมล สุดสวาท
2560
7
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวสำเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร
กิตติมา อุดมสวัสดิ์
2560
8
การตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุกฤตา ซึ้งตระกูลชัย
2560
9
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริรัตน์ โรจนสฤษฎิ์
2560
10
รูปแบบการดำเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาไทย
สุทธิดา ทักษิณวราจาร
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]