บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี
มุทธา สมบูรณ์
2560
2
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร
สุภารัตน์ ลีลายุทธชัย
2560
3
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
อรรถชัย ชุณหธนภัทร์
2560
4
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านยาซูรูฮะ ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เมธินันต์ แตรวิจิตรศิลป์
2560
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องสำเร็จรูปในช่วงเช้าของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พัฒนพล บรรทัดจันทร์
2560
6
คุณลักษณะของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
บุตศรา ชื่นมั่น
2560
7
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกรียงศักดิ์ วงษ์ไทย
2560
8
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทรพล อรรถพร
2560
9
ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล
2560
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นันทิดา พุฒซ้อน
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]