บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการให้บริการท่องเที่ยวต่างประเทศ ของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชั่นแนล ทราเวล จำกัด
เกศิณี สุวรรณสโรช
2560
2
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา
จุฑาทิพย์ เพ็งหยวก
2560
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ของ บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ญาดา ชมภูเมศว์
2560
4
ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปานกมล ศรีพิพัฒน์
2560
5
ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า
ปะการัง คณนาธรรม
2560
6
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงสำหรับทารกแรกเกิด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรวิชญ์ พนิตพงศ์ศรี
2560
7
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมการสำรองที่พัก และพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสตรีชาวไทย
ดวงกมล อุณหะฤกษ์
2560
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ณรงค์ ใจชอบ
2560
9
การรับรู้ความเสี่ยงและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉัตรชมพู ช่อผกา
2560
10
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่ยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นาริน ต้นสกุลลาภ
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]