บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาราดา ศรีสังข์
2560
2
การตัดสินใจเลือกเซรั่มบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ร่วม
บวรศักดิ์ สาลีฉันท์
2560
3
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย
กฤติน เหลืองอรุณรุ่ง
2560
4
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคน้ำผัก-ผลไม้คั้นสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลลิตา ลือกิตติกุล
2560
5
พฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขตกรุงเทพมหานคร
สิริพรรณ เวปุระ
2560
6
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธวัลรัตน์ อาสานะพันธุ์
2560
7
ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้าผลไม้ตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรลภา มงคลวาที
2560
8
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ในจังหวัดชลบุรี
อรนุช รัตนางกูร
2560
9
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมิตานัน อุกฤษ
2560
10
พฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นันจิรา ถาวระ
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]