บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร
พงษ์ศักดิ์ ขาวชม
2560
2
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
สุภา กะดามัน
2560
3
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว
พรชนก ศรีสวัสดิ์
2560
4
ส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานคร ของผู้ใช้บริการรายย่อย
วรรณวิภา บัวแย้ม
2560
5
การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังตราคาราบาวแดงและตรากระทิงแดงของผู้บริโภค
เวจุรีย์ ผัดแก้ว
2560
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่น JOOX Music ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดนุวัฒน์ บุนนาค
2560
7
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นภัสนันท์ ปิติภัสสราพงศ์
2560
8
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิชาภา วัชราพฤกษ์
2560
9
ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทย
ธนัช กิติประเสริฐ
2560
10
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สนธยา เฉลิมเกียรติศักดิ์
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]