บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro click ในเขตกรุงเทพมหานคร
พรนภัส บางนาค
2565
2
คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภาพิชญ์ สิมาจารย์
2565
3
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐวุฒิ เสมาทอง
2565
4
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิมพ์ชนก เฟื่องฟู
2565
5
ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญการจัดการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงกับพฤติกรรมการใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิภา เยาะสูงเนิน
2565
6
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณค่ากำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ถิรจิตรี แจ้งขำ
2565
7
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปองกานต์ เยี่ยมวัฒนา
2565
8
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กานต์รวี สังวาลย์
2565
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
ชนิกานต์ จันทร์วิทยานุชิต
2565
10
การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จีรภัทร มณีโชติ
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]