บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เรียนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกกำลังกาย ปิยะ โยคะ ในจังหวัดสมุทรปราการ
พัชรมณฑ์ สุทธิกุล
2560
2
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิแอททราจ ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
เนตรวี ชัยเจริญ
2560
3
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดการรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับพฤติกรรมและความถี่ในการรับชม
รายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อนุพงศ์ พลีสมุทร์
2560
4
ความสัมพันธ์ของความถี่ในการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายทรูพอยท์ กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภัทร วัชระสมบัติ
2560
5
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
วราดร จีรภัทรานันต์
2560
6
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
ปรียานารถ หนูทอง
2560
7
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของผู้บริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร
สุฐิตา ทับสุวรรณ
2560
8
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าทำงาน ของผู้ชายวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อัครพลณ์ อุตบัววงศ์
2560
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สุพัตรา ปรางบาง
2560
10
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียม ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลสิริ งามสม
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]