บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสำอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
พรศิริ อมรพัชระ
2559
2
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสำหรับวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐฑิณี คุ้มครอง
2559
3
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ยี่ห้อ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์”ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ธิติ ลาภชูสง่า
2559
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริญรัตน์ ประกิจเพชร์
2559
5
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามัญ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พนิดา โสธนาสมบูรณ์
2559
6
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นานา ติรไพบูลย์
2559
7
การตัดสินใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในตลาดและแผงลอยในเขตรุงเทพมหานคร
วัชรการณ์ ด่านกุล
2559
8
การรับรู้ตราสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
นที กิตติพัฒน์วงศ์
2559
9
ความพึงพอใจในการเลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ณ อาคารวรรณสรณ์เขตพญาไท ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อรพรรณ ปรีชม
2559
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ของผู้บริโภค
เปมิกา เจริญศิลป์
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]