บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พีรยา เจียรนันทรานนท์
2560
2
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุนิดา บุญชื่น
2560
3
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตัน ของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร
วีรพงษ์ วุฒาพาณิชย์
2560
4
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทันตกรรมของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ธนบุรี
ปนิดา สระทองอ้อย
2560
5
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค ย่านถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
วาทิช ธนาวรัทนนท์
2560
6
ความรู้ความเข้าใจและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริญา วัฒนวรรณ
2560
7
รูปแบบการดำเนินชีวิตและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชฎาทิพย์ อัตถนันท์
2560
8
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ธรรศ สอนเสนา
2560
9
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการให้บริการท่องเที่ยวต่างประเทศ ของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชั่นแนล ทราเวล จำกัด
เกศิณี สุวรรณสโรช
2560
10
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา
จุฑาทิพย์ เพ็งหยวก
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]