บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐ์รดา ภิรมย์จิรเมธี
2560
2
ความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ของวงดนตรีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
มนัสวี สิอิ้น
2560
3
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี
พัชรกัญญ์ หนุนภักดี
2560
4
คุณค่าตราสินค้าและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์
ชวิศา โกเมนธรรมโสภณ
2560
5
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตคนเมืองและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคชายและหญิง ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ธนพร เกตุเหล็ก
2560
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทยในเขตวัฒนา
วิจิตรา ปินคำ
2560
7
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิวาทิพย์ เหล็กแท้
2560
8
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารบนแอปพลิเคชั่นของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พิชชาภา ตันติอมรพงษ์
2560
9
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นันทิกา หาญกล้า
2560
10
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธิติมา คงชัย
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]