บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าสาหรับผู้ชาย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จรรยา แบบสุวรรณ
2560
2
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand
เรือเอกหญิงจันท์รุจี มาศโอสถ
2560
3
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ชทาภรณ์ เขียวรอด
2560
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปุญชรัสมิ์ จิตสว่าง
2560
5
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ความคาดหวัง และการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กัญสรัตม์ หาญสิริยืนยง
2560
6
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อติชาต โสมสุภางค์ศรี
2560
7
การรับรู้เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
วรารัตน์ แจ่มแจ้ง
2560
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกหอพัก ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
รัตนาภรณ์ คูสมมิตร
2560
9
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและค่านิยมต่อศิลปินที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภาชรัญ นาคา
2560
10
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไกรวุฒิ สมศักดิ์ศรี
2560
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]