บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่ง
เจนวานิช อุปพันธาภรณ์
2560
2
การรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเอส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นาถยา ตาเมืองมูล
2560
3
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ศศิร์อร ศุภวิทยาภินันท์
2560
4
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ามันพืชปรุงอาหาร ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลชญา หว่างเพียร
2560
5
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค
ศิรีธร ขาวหมดจด
2560
6
ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นันทนัช กังวาลกุลกิจ
2560
7
ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณิศา หมานมานะ
2559
8
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกันของผู้เล่นบีบีกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชนัญชิดา นาคใจเสือ
2559
9
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสำอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
พรศิริ อมรพัชระ
2559
10
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสำหรับวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐฑิณี คุ้มครอง
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]