บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสดของผู้บริโภควัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรินทร์ ทองดี
2559
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
พัลลภ เตชะสุวรรณ์
2559
3
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นิธิญญาวิ์ สิริปุณยะเวคิน
2559
4
การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนัฎฐา พริกทอง
2559
5
การรับรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
ธนัญชกร พรมเหง้า
2559
6
การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PERCEIVED RISK AND RISK MANAGEMENT TO PURCHASE PRODUCTS
FROM SOCIAL COMMERCE OF CONSUMERS IN METROPOLIS
ฐิติพร เฟื่องวรรธนะ
2558
7
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ตราสินค้าประเทศจีนของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE TOWARDS MARKETING MIX AFFECTING CHINA SMART PHONE PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING-AGED CONSUMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
รณกฤต โชติรสดำรงค์
2558
8
แรงจูงใจและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อกาแฟควบคุมนํ้าหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION AND MARKETING MIX FACTOR RELATING TO CONSUMERS PURCHASING BEHAVIORS ON DIET COFFEE IN BANGKOK METROPOLIS
วัลยา จตุรภัทรพงศ์
2558
9
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION RELATED TO SELECTING DECISION ON USAGE SERVICE ON PAYMENT
ดรุวรรณ กูโน
2558
10
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรขันธ์
THE FACTORS SERVICE MARKETING MIXES FACTORS AFFECTING CUSTOMER’S SATISFACTION AND LOYALTY
TOWARD NISHAVILLE RESORT, PRACHUAP KHIRI KHAN
อรสา อัจฉริยสกุลชัย
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]