บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรวิชญ์ อิทธิสิริกุลชัย
2565
2
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยอง
วิศรุต เชื้อพราหมณ์
2565
3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อถ้วยอนามัยของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภัชฎา เชวงชุติรัตน์
2565
4
การศึกษาคุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสามารถในการปรับตัวขององค์การ
อัจฉราวรรณ สมานวงศ์
2565
5
การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้า (ผัก และ ผลไม้) ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขวัญศิริ สุนทรธรรมกุล
2565
6
คุณภาพด้านการให้บริการและทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม
ขวัญตา เชื้อเมืองพาน
2565
7
กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ประภาสินี หมั่นงาน
2565
8
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
กฤตติยา ชินเดช
2565
9
อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม และการเปิดรับสื่อที่มีต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ปวีณพล สายสืบ
2565
10
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและหลักวิธีปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชนที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านขายยาเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภชา รอดจิตต์
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]