บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสัมพันธ์
กับความภักดีของนิสิตปริญญาตรี
ปพณ ภัควรกาญจน์
2559
2
การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภัสรา ปุงคานนท์
2559
3
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อการใช้บริการศูนย์การค้า เมกาบางนา
อรชร อินทรรุจิกุล
2559
4
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
จีรรัตน์ ลักษมีอรุโณทัย
2559
5
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001) กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด
อิสระ ไชยสอาด
2559
6
ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
โสมทัต ศรีชัชวาล
2559
7
ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชนิสร วีระกุล
2559
8
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพัน
ของพนักงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
ชำนาญ เกษประทุม
2559
9
พฤติกรรมผู้นำ และความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานสำนักงานใหญ่ธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
พนิดดา วรานุกูลศักดิ์
2559
10
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทข้าวและอาหาร ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ธัญญ์วาริน จันทรา
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]