บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
จักรยานเสือภูเขาของผู้บริโภค
เนาวรัตน์ อินทรสกุล
2559
2
การเปิดรับข่าวสารและวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F
ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริกุล ขยันงาน
2559
3
ค่านิยมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
กรกนก แก้วเมืองมา
2559
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชั่นระดับสูงจากทวีปยุโรป ของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
จตุพร ศาศวัตสุพพัต
2559
5
ความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพบริการกับความพึงพอใจการใช้บริการรถโดยสารร่วมประจำทางเล็ก ของผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร
ไตรรักษ์ เล็กเริงสินธุ์
2559
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กัลยานิษฐ์ เดชสิทธิ์ธาวิน
2559
7
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษาฝ่ายบริหารหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง
ประทุมพร ชนะสิทธิ์
2559
8
ภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิยนันท์ สักกุณา
2559
9
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสินค้าฟิลิปส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
สุมนต์ สัจเสถียร
2559
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ธนกร พจน์ธนาบันเทิง
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]