บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
รัตนาพรรณ จักษุมาศ
2559
2
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟันยี่ห้อคอลเกตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พรพิลัย วรกุลปัญญา
2559
3
ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงใจ จันทร์ดี
2559
4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคำ
ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
กาญจนา สกุลรวย
2559
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายกรณีศึกษา พนักงานสายงานสนับสนุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มนิษา โล่ห์เจริญกาล
2559
6
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับคุณค่าตราสินค้า
ของผู้ชมภาพยนตร์จีทีเอชในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี แสงพัฒนากรกิจ
2559
7
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
อัจฉราภรณ์ หงษ์อุเทน
2559
8
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นินนาท เตเสถียรวงศ์
2559
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเปิดบัญชีการซื้อขายค่าเงิน (FOREX Trading) ของนักลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศไทย
วิชชุตา เจริญผล
2559
10
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชัยภูมิ
กุลวดี ระวังพาล
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]