บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที
2559
2
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐกันย์ สถิตธรรมเจริญ
2559
3
ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปณิธี โลหกุล
2559
4
การรับรู้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการเอไอเอสพริวิเลจ แอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร
วิไลวรรณ พกนนท์
2559
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปุณฑริก ตติยไพบูลย์
2559
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ Little home ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรภรณ์ บุบผาดี
2559
7
สื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจำทางในระบบขนส่งมวลชน
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐวุฒิ กิจวรเกียรติ
2559
8
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
นัฑรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ
2559
9
ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น "ทาทาทิสคอน" ของผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พรพิมล ธรรมไพโรจน์
2559
10
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย์
ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]