บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
PERFORMANCE’S MOTIVATION RELATING TO JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF EMPLOYEES AT CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED.
กิตติยา ยุทธนาปกรณ์
2558
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CUSTOMERS’ BUYING BEHAVIOR IN COMPACT CARS 1,500 CC. IN BANGKOK METROPOLIS
พัชรพล ศิริสุขีประดิษฐ์
2558
3
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY RELATING TO CONSUMERS’ OVERALL SATISFACTION TOWARDS BRAND UNIQLO IN BANGKOK METHOPOLIS
ทวีทรัพย์ แสพลกรัง
2558
4
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING COMMUNICATION PERCEPTION AND PRODUCT ATTITUDE
AFFECTING CONSUMER’S BUYING BEHAVIOR TOWARD GOO.N DAIPERS
IN BANGKOK METROPOLIS
ธรรมรัตน์ คำวิชิต
2558
5
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS AFFECTING TOURING BEHAVIORS
AT KWANRIAM FLOATING MARKET AMONG THAI TOURISTS
ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ
2558
6
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
QUALITY OF WORKING LIFE RELATING TO WORKING EFFICIENCY
OF THAI EMPLOYEES IN JAPANESE MULTINATIONAL COMPANIES
IN BANGKOK METROPOLIS
อวยพร ปานหนู
2558
7
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของ
พนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ORGANIZATION CULTURE RELATING TO EMPLOYEE’S COMMITMENT
OF A FOREIGN BANK IN THAILAND
ณัฐพร กังวาลสิงหนาท
2558
8
การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
JOB PERFORMANCE’S RISK PERCEPTION RELATING TO ORGANIZATIONAL BEHAVIORS ON GOVERNMENT DIVISION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
2558
9
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
LEARNING RELATION TO EMPLOYEES WORKING EFFICIENCY ON BRANCH SUPPORT FUNCTION DEPARTMENT AT KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED
สมพร พันธุบรรยงก์
2558
10
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Motivation Factors affecting job satisfaction of employees of
L.P.N. Development public company limited
ศิณัติ สร้อยสม
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]