บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการร้าน Too Fast To Sleep
ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง
วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล
2559
2
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ของผู้บริโภค ณ สถานีจำหน่ายนํ้ามัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศราธิวัฒน์ ธนะไพรินทร์
2559
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ “เลอแปง”
ของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร
รภัส เฟื่องเจริญ
2559
4
ทัศนคติด้านการสื่อสารของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จักทางสังคมออนไลน์
มนพัทธ์ ฉันทวุฒินันท์
2559
5
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มนัสวรรณ พูลผล
2559
6
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มณฑิตา หิรัญวาทิต
2559
7
ความรู้ความเข้าใจรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
วรัทยา เลาหระวี
2559
8
คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของ
ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
นาวาตรีกมุท เลาหะจินดา ร.น.
2559
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสดของผู้บริโภควัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรินทร์ ทองดี
2559
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
พัลลภ เตชะสุวรรณ์
2559
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]