บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION ON SERVICE MARKETING MIX INFLUENCING USAGE SERVICE BEHAVIOR IN FREIGHT FORWARDER COMPANY OF USERS
IN BANGKOK METROPOLIS
สุภาภรณ์ ส่องแสง
2558
2
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATED TO CUSTOMERS’ BEHAVIOR OF DRINKING FUNCTIONAL
HERB BEVERAGE IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
SATISFACTION
นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล
2558
3
การเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตั้งใจซื้อสินค้า
บนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MEDIAEXPOSURE AND PURCHASING INTENTION OF OUT-OF-HOME
DIGITAL MEDIA CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
รวิภา สุขสุสาสน์
2558
4
ภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเข้าทำงาน
กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
IMAGE RELATING TO WORKING DECISION TREND WITH
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตนัย เสรีไพศาล
2558
5
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จำกัด
ORGANIZATIONAL CULTURE RELATING TO EMPLOYEES’ COMMITMENT
OF SIEMENS COMPANY LIMITED (THAILAND)
บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์
2558
6
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION FACTORS RELATING TO THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF BANGKOK BANK’S BRANCH OFFICERS
IN BANGKOK METROPOLITAN
อรุณวรรณ กุลนิล
2558
7
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของตัวแทนประกันชีวิต
ของบริษัทกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
FACTORS RELATING TO ASSURANCE AGENTS’ SUCCESS
OF KRUNGTHAI–AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
กนกกาญจน์ สุประดิษฐ์
2558
8
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MOTIVATION FACTORS RELATING TO OFFICER’S WORKING EFFICIENCY
ON THE PERMANENT SECRETARY FOR CULTURE
ธนัญกรณ์ ราศรี
2558
9
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX ON CUSTOMER PERSPECTIVE INFLUENCING PRIVATE EMPLOYEES’ BUYING BEHAVIOR ON ON-LINE CLOTH
IN BANGKOK METROPOLIS
พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป
2558
10
ลักษณะงานและประสบการณ์การทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
JOB CHARACTERISTICS AND WORK EXPERIENCES AFFECTING EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
สาวิตรี เฉลิมวนิชย์
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]