บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บรรจุภัณฑ์ Amazon Bio cup ในเขตกรุงเทพมหานคร
COGNITIVE AND BRAND IMAGE AFFECTING USAGE BEHAVIOR
ON THE AMAZON BIO CUP PACKAGING IN BANGKOK METROPOLIS
กรองแก้ว เพชรออด
2558
2
ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดทางการตลาด 4A และคุณค่าตราสินค้าต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
RELATIONSHIP BETWEEN 4A MARKETING FRAMEWORK AND BRAND EQUITY
TOWARD PURCHASING BEHAVIOUR TREND ON ANDROID TEBLETS
OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN A
บุณฑริก พานิชพันธ์
2558
3
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์
ยาสามัญของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX ASSOCIATED WITH CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR ON GERERIC DRUG IN BANGKOK METROPOLIS
หทัยรัตน์ หยกมงคลสกุล
2558
4
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS’ SATISFACTION IN WATCHING HOLLYWOOD MOVIES IN BANGKOK METROPOLIS
เทอดศักดิ์ เมฆกิจ
2558
5
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO USERS’ BEHAVIOR ON USING ANDROID MOBILE APPLICATION OF SMARTPHONE
IN BANGKOK METROPOLIS
ธัญลักษณ์ สินธัญญาธรรม
2558
6
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์
ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE TOWARDS MARKETING MIX 4C’S AND MOTIVATION RELATING TO TENDENCY OF BUYING THAI FASHION DESIGNER’S BRANDS AMONG WORKING WOMEN IN BA
สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข
2558
7
ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัดของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชาย ที่แข่งขันในรายการไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก ปี2013
FACTORS AFFECTING LEVELS OF LOYALTY TOWARD BASKETBALL CLUBS AMONG MALE PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS FOR THAILAND LEAGUE 2013
ณัฏฐพล โพธิชาญประเสริฐ
2558
8
การเปรียบเทียบทัศนคติทางด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และ
พฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กและชิฟฟ่อนเค้กในกรุงเทพมหานคร
A COMPARISON OF ATTITUDE TOWARD PRODUCT COMPONENTS AND CONSUMER BEHAVIOR ON CHIFFON AND SPONGE CAKE
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ปภัสนันท์ ศรีแสงฉาย
2558
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING BUYING, SELLING AND TRADING OF REFINED GOLD ORNAMENTS AMONG CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN
เพ็ญนภา ธูปสูงเนิน
2558
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนซ์
ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR IN PURCHASING
BENICE SHOWER CREAM IN DISCOUNT SOTRES IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ไพศาล วรานุคุปต์
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]