บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความจงรักภักดีของผู้บริโภค
ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS
AND LOYALTY OF PHUFAH SHOPS’ CONSUMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
อาภัสรา เหล่าตระกูล
2558
2
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
LINE APPLICATION USAGE BEHAVIORS AMONG CONSUMERS
IN BANGKOK METHOPOLIS
เอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล
2558
3
ความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพบริการกับความพึงพอใจและพฤติกรรม
การใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
CORRELATION BETWEEN SERVICE QUALITY PERCEPTION TOWARD SATISFACTION AND SERVICE USAGE BEHAVIOR
OF BANGKOK YOUTH CENTRE (THAI-JAPAN)
ชุติพล เทียนชวลิต
2558
4
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE DIETARY SUPPLEMENTS COLLAGEN CONSUMPTIOIN BEHAVIOR
OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
ปรียาพร คงพันธุ์วิจิตร
2558
5
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE ON PRODUCT AND CONSUMERS’ BUYING DECISION ON TOYOTA CAMRY HYBRID IN BANGKOK METROPOLIS
วีรชัย ไชยศิริ
2558
6
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE MARKETING MIX AND TOURIST’S USAGE SERVICE BEHAVIOR IN SIDEWALK FOOD AT HUA HIN DISTRICT,
PRACHUAP KHIRI KHAN PROVICE
พิสมัย เจิดดีสกุล
2558
7
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูง
แบบกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ BUYING BEHAVIORS
ON HIGH CALCIAM UHT MILK IN BANGKOK METROPOLIS
สิรินาถ วงศ์ภัทรวิทูร
2558
8
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้รับบริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต
SATISFACTION AND BEHAVIOR OF THE CLIENTS ON MEDICAL SERVICES OF SIRIROJ HOSPITAL, PHUKET PROVINCE
นิรมล วัชรวิศิษฏ์
2558
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ BUYING DECISION
ON PREMIUM SAVINGS DEPOSIT OF GOVERNMENT SAVINES BANK
IN BANGKOK METROPOLIS
ทองร้อย รอดกอง
2558
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร
FACTORS ASSOCIATED WITH PURCHASING BEHAVIOR ON FUNCTIONAL DRINK OF MALE CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITS
ชนิดา ประทักษ์สิน
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]