บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงพยาบาล
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND
EMPLOYEE ENGAGEMENT OF HOSPITAL STAFF
รุ่งทิวา สมตน
2558
2
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์
ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR
OF GVIEW COMPUTER CASE IN BANGKOK METROPOLIS
ภัทราพร ขำสร้อยทอง
2558
3
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมและ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กรวิกา อณารัตน์
2558
4
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
STUDY OF MARKETING MIX BEHAVIOR AND BEHAVIOR TRENDS OF CONSUMERS TOWARD MCDONALD’S BREAKFAST IN INNER BANGKOK METROPOLIS
ปิยพันธุ์ พุทธมนต์ทักษิณ
2556
5
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
MARKETING MIX’S SATISFACTION RELATING TO CONSUMER’ BEHAVIOR OF ASIATIQUE THE RIVERFRONT
กฤตติกา คาสียา
2556
6
ความพึงพอใจของข้าราชการต่อกองการเงิน สังกัด กรมราชองครักษ์
Government officials’ satisfaction with the financial under Royal Aide-De-Camp Department
จ่าสิบเอกหญิงลานจันทร์ กิ่งวัน
2556
7
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน ของกาลังพลสังกัดกรมราชองครักษ์
FACTORS IN RELATION TO OVERALL SATISFACTION TO WARDS THE OPERATION OF MANPOWER OF ROYAL AIDE-DE-CAMP DEPARTMENT
จ่าสิบเอกหญิง ธนาภรณ์ ม่วงพรหม
2556
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จากัด PRODUCT MIX FACTORS AFFECTING CORPORATE CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIORS OF CONDENSING UNIT FOR SV ENGINEERING 744 CO.,LTD
เฉลิมพล รุ่งเรืองสัมฤทธิ์
2556
9
การยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น สาหรับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
INNVATION ACCEPTANCE INFLUENCING BUYING BEHAVIOR OF APPLICATIONS FOR SMART PHONES OF COSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
เทิดรัฐ แววศักดิ์
2556
10
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค
ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS INFLUENCING CONSUMERS’SERVICE USAGE BEHAVIORS AT GRILLED-MEAT, SUKI-YAKI AND SHABUSHABU BUFFET RESTAURANTS
ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]