บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ที่ร้านไดโซ ซังเงียว ของผู้บริโภคในเขตบางนา
SERVICE MARKETING MIX RELATED TO SERVICE USAGE BEHAVIOR
AT DAISO SANGYO IN BANGNA AREA
จันจิรา อรวงศ์ไพศาล
2558
2
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท
PRODUCT COMPONENTS INFLUENCING CONSUMER CONDOMINIUM BUYING DECISIONS IN THE BTS SUKHUMVIT AREA OF BANGKOK
ดุษฎี ไวจงเจริญ
2558
3
ภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
CORPORATE IMAGE RELATING TO CONSUMER BEHAVIOR
0N INVESTMENT AT THANACHART SECURITIES PLC
IN BANGKOK METROPOLIS
สรัล เบญจศุภางค์
2558
4
ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
SERVICE MARKETING MIX’S SATISFACTION ASSOCIATED WITH STATE ENTERPRISE EMPLOYEES’ USAGE SERVICE BEHAVIOR
IN PRIVATE HOSPITALS
ยุวรี กิจวรเศรษฐ์
2558
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ PURCHASE INTENTION
TO PRODUCT VIA ON-LINE
เภตรา แพพิมพารัตน์
2558
6
คุณภาพการบริการบนเครื่องบินของการบินไทย มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร
INFLIGHT SERVICE QUALITY RELATED TO BEHAVIORAL TREND
OF PASSENGERS’ USAGE SERVICE OF THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ฐิติพงศ์ วรธรรมทองดี
2558
7
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING COMMUNICATION TOOLS INFLURENCING BEHAVIORS
OF USING LOW-COST AIRLINE DOMESTIC ROUTE AMONG
CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN
คงพล รักพงษ์ไพโรจน์
2558
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของผู้บริโภค
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMER S USAGE SERVICE AT TARADRODFI SRINAKARIN
อัญรินทร์ ปิติภัสสราพงศ์
2558
9
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
MARKETING MIX FACTORS RELATED TO CONSUMER BEHAVIOR
ON USING WEDDING STUDIOS AT SAMUTPRAKAN PROVINCE
สวกัญญ์ กีรติโกศล
2558
10
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION OF SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CUSTOMERS’
DECISION ON USING 3G TECHNOLOGY NETWORK SERVICE
IN BANGKOK METROPOLIS
พรวิภา เวทประเสริฐวงศ์
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]