บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าหนึ่งของไทย สำหรับผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Working Women’s Purchasing Behavior on Cosmetic Products of a Thai Brand in Bangkok Metropolis
อังค์วรา อรรถเจริญพร
2558
2
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
คลินิกความงามและผิวพรรณ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MAKRETING MIX RELATING TO CONSUMER’S BEHAVIOR ON SERVICE USAGE AT BEAUTY AND SKIN CARE CLINIC OF CUSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
ศศิยาพัชร นันทดีวัฒน์
2558
3
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บันนี่
ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
PERCEIVED BRAND VALUE AND SATISFACTION IN SERVICE ARKETING MIX RELATING TO FEMALE CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR
OF JELLY BUNNY SHOES IN
สุพรรณี มิตรชอบ
2558
4
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION RELATING TO CONSUMER’S BUYING BEHAVIOR ON PRODUCT AND SERVICES
AT CENTRALPLAZA GRAND RAMA 9
IN BANGKOK METR
อานันทกา ศักดิ์วรวิชญ์
2558
5
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า
H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BRAND LOYALTY
OF H&M IN BANGKOK METROPOLIS
ทชล เศวตประสาธน์
2558
6
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อนํ้ามันรำข้าวสำหรับปรุงอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร
EXPECTATION AND PERCEPTION TOWARDS OF RICE BRAN OIL FOR COOKING IN BANGKOK METROPOLIS
ฐิติมา พูลนวล
2558
7
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากร้านค้าเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PURCHASING BEHAVIOR OF CLOTHING AND ACCESSORIES THROUGH FACEBOOK FANPAGE STORE IN BANGKOK METROPOLIS
ทศสุวรรณ พลาฤทธิ์
2558
8
แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION RELATING TO EMPLOYEES PERFORMANCE EFFICIENCY IN
CONVENIENCE STORE IN BANKOK METROPOLIS
มนัสวิน พรสุทธิสินธุ์
2558
9
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
PERFORMANCE’S MOTIVATION RELATING TO JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF EMPLOYEES AT CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED.
กิตติยา ยุทธนาปกรณ์
2558
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CUSTOMERS’ BUYING BEHAVIOR IN COMPACT CARS 1,500 CC. IN BANGKOK METROPOLIS
พัชรพล ศิริสุขีประดิษฐ์
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]