บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY RELATING TO CONSUMERS’ OVERALL SATISFACTION TOWARDS BRAND UNIQLO IN BANGKOK METHOPOLIS
ทวีทรัพย์ แสพลกรัง
2558
2
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING COMMUNICATION PERCEPTION AND PRODUCT ATTITUDE
AFFECTING CONSUMER’S BUYING BEHAVIOR TOWARD GOO.N DAIPERS
IN BANGKOK METROPOLIS
ธรรมรัตน์ คำวิชิต
2558
3
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS AFFECTING TOURING BEHAVIORS
AT KWANRIAM FLOATING MARKET AMONG THAI TOURISTS
ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ
2558
4
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
QUALITY OF WORKING LIFE RELATING TO WORKING EFFICIENCY
OF THAI EMPLOYEES IN JAPANESE MULTINATIONAL COMPANIES
IN BANGKOK METROPOLIS
อวยพร ปานหนู
2558
5
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของ
พนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ORGANIZATION CULTURE RELATING TO EMPLOYEE’S COMMITMENT
OF A FOREIGN BANK IN THAILAND
ณัฐพร กังวาลสิงหนาท
2558
6
การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
JOB PERFORMANCE’S RISK PERCEPTION RELATING TO ORGANIZATIONAL BEHAVIORS ON GOVERNMENT DIVISION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
2558
7
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
LEARNING RELATION TO EMPLOYEES WORKING EFFICIENCY ON BRANCH SUPPORT FUNCTION DEPARTMENT AT KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED
สมพร พันธุบรรยงก์
2558
8
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Motivation Factors affecting job satisfaction of employees of
L.P.N. Development public company limited
ศิณัติ สร้อยสม
2558
9
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
JOB MOTIVATION RELATING TO EMPLOYEES’ ORGANIZATION LOYALTY OF SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK METROPOLIS
ศจี ทวี
2558
10
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์
ประจำโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION EFFECTING TO WORKING BEHAVIOR OF MEDICAL SALE
REPRESENTATION IN HOSPITAL AT BANGKOK METROPOLITAN
อิสรี ยาเนตร
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]