บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
THE QUALITY OF WORKING LIFE AFFECTING EMPLOYEES COMMITMENT
OF KRUNGTHAI BANK HEAD OFFICE
โศรตี โชคคุณะวัฒนา
2558
2
ปัจจัยด้านความเครียดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
STRESS FACTORS AFFECTING THE PERSONNEL PERFORMANCE
EFFICIENCY OF ACCOUNTANTS IN BANGKOK METROPOLIS
นํ้าฝน นิมิต
2558
3
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทำงาน
ของพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง
LEARNING ORGANIZATION RELATING TO EMPLOYEES’ EFFECTIVENESS ON
WORKING IN A FINANCIAL INSTITUTION IN HUAY KWANG AREA
กุลธรา ถูกจิตร
2558
4
การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในช่วงอายุ เจนวาย ในร้านวัตสัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AND MARKETING MIX AFFECTING Y GENERATION CONSUMER BUYING BEHAVIOR AT WATSONS SHOP IN BANGKOK METROPOLITA
อลิสา อังศิริ
2558
5
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
SERVICE MARKETING MIX ON CUSTOMER’ PERSPECTIVE INFLUENCING CONSUMERS’ USAGE SERVICE BEHAVIORS ON CAR CARE
IN NONTHABURI PROVINCE
ชิตษณุพงศ์ ศรีประเสริฐ
2558
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX AFFECTING CUSTOMERS’ DECISION MAKING
ON HOUSING LOAN OF SIAM COMMERCIAL AND PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK
จิตติมา ศรีสวัสดิ์โชคชัย
2558
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING INVESTOR’S BEHAVIOR ON COMMON STOCK
IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN BANGKOK METROPOLIS
เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ
2558
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BUYING BEHAVIORAL TREND IN CROCHET HANDMADE PRODUCT VIA ONLINE
IN BANGKOK METROPOLIS
พัชณีกร พิศพานต์
2558
9
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION ON SERVICE MARKETING MIX INFLUENCING USAGE SERVICE BEHAVIOR IN FREIGHT FORWARDER COMPANY OF USERS
IN BANGKOK METROPOLIS
สุภาภรณ์ ส่องแสง
2558
10
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATED TO CUSTOMERS’ BEHAVIOR OF DRINKING FUNCTIONAL
HERB BEVERAGE IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
SATISFACTION
นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล
2558
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]